projects

בדיקת היתר בניה

  • by

לא ניתן לחדש או לחדש היתרים יותר מפעמיים ולא יותר משנתיים ממועד ההנפקה הראשוני ללא אישור מנהל הבינוי. ניתן להנפיק את ההיתר עוד באותו היום… Read More »